ЧИНГИС ХААНЫ НЭРЭМЖИТ ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

ЧИНГИС ХААНЫ НЭРЭМЖИТ ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

Удирдах зөвлөлийн үндсэн зорилго нь сургуулийг зохион байгуулалт, санхүү, материаллаг баазын хувьд бэхжүүлэх, бодлого стратегийг тодорхойлох, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих, удирдах ажилтны үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгч дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэхэд орших бөгөөд өөрөөр хэлбэл манай сургуулийн дэргэд сургуулийн эрдэм шинжилгээ, сургалтын агуулгыг тодорхойлогч байгууллага болох Эрдмийн зөвлөл, хичээл, сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах салбар Сургуулиудын захиргаа, Захиргааны зөвлөл, оюутан суралцагчдын эрх ашгийг хамгаалах Оюутны Парламент зэрэг байгууллагуудын үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн удирдаж, сургуулийн бодлого, зорилгыг төлөвлөх бүрэн эрх бүхий байгууллага юм. Боловсролын тухай багц хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан тогтоол, журам, зааварт зааснаар сургуулийн Удирдах зөвлөл нь үүсгэн байгуулагч, багш, суралцагч, эцэг, эх, төгсөгчдийн төлөөллөөс бүрдэх хамтын удирдлагын байгууллага юм

Logo

© 2023 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ИЗОУИС