Дотоод чанарын баталгаажуулалт

ImageImageImage

ИХ ЗАСАГ ОУИС-ИЙН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН

УРЬДЧИЛСАН БОЛОН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН

ҮР ДҮН

2022-2023 оны хичээлийн жилд Их Засаг ОУИС-ийн салбар сургуулиудаас магадлан итгэмжлэлд шинээр 3 хөтөлбөр, “Програм хангамж”-бакалавр, “Цахилгааны инженер”-бакалавр “Багш, бага ангийн боловсрол-бакалавр”, “Олон улсын харилцаа”-бакалавр нийт 7 хөтөлбөр магадланд орохоор төлөвлөгдөн график, гэрээ тус тусбатлан зохион байгуулалт хийгдсэн байна.

Шинээр магадланд орох хөтөлбөр, хариуцах нэгж, ажлын хэсгийг томилох Ректорын тушаал 2022 оны 10 сарын 06 өдрийн А/22 тоот тушаалаар батлагдан салбар сургуулиудад хүргэгдсэн.

Боловсролын зэргээр авч үзвэл дараах байдалтай байна.

  • Докторын-2
  • Бакалаврын-5 хөтөлбөр магадланд орно.

МАГАДЛАНТАЙ ХОЛБООТОЙ ЦААШИД ХИЙГДЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖЛУУД:

  • Гэрээний дагуу хөтөлбөр тус бүр дээр өөрийн үнэлгээний тайланг хугацаанд нь бэлтгэх
  1. Магадлангийн тайланд 3-5 жилийн нотлох баримтыг бүрдүүлэх
  2. Сургуулийн өдөр тутмын сургалт, хүмүүжилтэй холбоотой ажлууд бусад мэдээ мэдээллийг цахим хуудаст байршуулах
  3. Хөтөлбөртэй хамааралтай тоо баримтыг нарийвчлан оруулан
  4. Бичиг баримтын боловсруулалтыг албан хэргийн стандартын дагуу хийх
  5. Бүх хөтөлбөрөө магадланд оруулах
Logo

© 2023 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ИЗОУИС