Их засаг сэтгүүлүүд

Их засаг сэтгүүл 1999 № 1

Их засаг сэтгүүл 2001№2,3.

Их засаг сэтгүүл 2002 №4,5.

Их засаг сэтгүүл 2002 №6

Их засаг сэтгүүл 2005 №7

Их засаг сэтгүүл № 8

Их засаг сэтгүүл № 9

Их засаг сэтгүүл № 10

Их засаг сэтгүүл № 11

Их засаг сэтгүүл №19

Их засаг сэтгүүл №20

Их засаг сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүллийн гарчгийн хэлхээс /19....-20.... он/

Их засаг Сэтгүүл №20 – №22
Их засаг Сэтгүүл №20

Их засаг Сэтгүүл №21

Их засаг Сэтгүүл №22

Санал хүсэлт

Доорх мэдээллийг ашиглан номын сангийн зургийг байршуулвал ямар
вэ?/Хариу өгөхгүй байж болно/. Доорх линкийн файлд байрлах зургийг илүү
сайжруулах боломжтой.

Logo

© 2023 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ИЗОУИС