Их засаг сэтгүүлүүд

Их засаг сэтгүүл 1999 № 1

Их засаг сэтгүүл 2001№2,3.

Их засаг сэтгүүл 2002 №4,5.

Их засаг сэтгүүл 2002 №6

Их засаг сэтгүүл 2005 №7

Их засаг сэтгүүл № 8

Их засаг сэтгүүл № 9

Их засаг сэтгүүл № 10

Их засаг сэтгүүл № 11

Их засаг сэтгүүл №19

Их засаг сэтгүүл №20

Их засаг сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүллийн гарчгийн хэлхээс /19....-20.... он/

Logo

© 2023 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ИЗОУИС